Glamour Italy with Cristina Tosio

Glamour Italy - Cristina Tosio - Xavi Gordo - 8AM Productions - 8 Artist Management
Glamour Italy - Cristina Tosio - Xavi Gordo - 8AM Productions - 8 Artist Management
Glamour Italy - Cristina Tosio - Xavi Gordo - 8AM Productions - 8 Artist Management
Glamour Italy - Cristina Tosio - Xavi Gordo - 8AM Productions - 8 Artist Management

Glamour Italy Editorial with Cristina Tosio shot by fashion photographer Xavi Gordo.